פֿאָרט צוריק אין דער היים־זײַטל

Return to the Home Page

ייִדיש גראַמיטישע טאַבעלעס
עטלעכע ייִדיש פּראָנאָמ און אַדיעקטיװ טאַבעלעס

Yiddish Grammar Tables (A few Yiddish pronoun and adjective tables.)

:ייִדישע בלאָגס װאָס זענען געשריבן אין גאַנצן אױף ייִדיש

שלום בערגעס בלאָג